Huishoudelijk reglement Long Fu Kempo

Erecode van vechtsport: Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet
kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook. De leerlingen van Kempo school Long Fu dienen zich aan de volgende huishoudelijke regels te houden. Het niet naleven van dit reglement kan met schorsing of royering worden bestraft.

 1. De leerling dient de instructeurs te respecteren en de instructies, die betrekking hebben op Kempo, naar beste vermogen op te volgen.
 2. Er wordt van de leerling verwacht dat hij/zij zich volledig inzet een zo hoog mogelijke prestatie te bereiken en te zorgen voor een sportieve sfeer.
 3. Men dient altijd de eer en goede naam van Kempo school Long Fu hoog te houden en te bevorderen.
 4. Misbruik van het Long Fu Kempo, SK 2.0 kan met (definitieve) schorsing worden bestraft.
 5. De leerling moet in principe bereid zijn medewerking te verlenen aan wedstrijden, demonstraties, speciale trainingen e.d.
 6. Het is verboden binnen de sportaccommodatie (Do Jo) anderen tot last te zijn en men onthoudt zich van ruw taalgebruik.
 7. De (nieuwe) leerling hoort de instructeurs op de hoogte te brengen van eventuele lichamelijke gebreken en/of eerder opgedane kennis van vechtsport.
 8. De leerling dient op tijd aanwezig te zijn, ongeveer 15 à 20 minuten voor begin van de les. Na het omkleden begeeft men zich, op sokken of slippers, direct naar de Do Jo. Zonder geldige reden zich in de kleedruimte te op te houden is verboden.
 9. De leerling heeft iedere les zijn/haar bondspas bij zich en toont die op verzoek van de instructeur.
 10. Tijdens trainingen, examens, demonstraties en wedstrijden draagt de leerling een schoon, gestreken Kempo pak (witte (of voor het kader een zwarte) jas, zwarte broek) of een zwarte Kempo broek met een Long Fu T-shirt.
 11. De leerling hoort schoon en verzorgd op de training te verschijnen; nagels zijn kort geknipt en eventuele verwondingen zijn hygiënisch verbonden.
 12. Tijdens de training mogen geen sieraden of andere scherpe voorwerpen gedragen worden.
 13. Het is niet toegestaan een andere, dan door de vereniging erkende graduatieband te dragen.
 14. De instructeurs en de leerlingen horen zich te houden aan de binnen de Do Jo geldende beleefdheidsvormen (Do Jo-etiquette).
 15. De Do Jo mag niet met straatschoeisel betreden worden, op de mat wordt met blote voeten getraind.
 16. Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van Long Fu Kempo als die van de leerling.
 17. Binnen de sportaccommodatie mag niet gerookt worden en het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 18. Het is niet toegestaan zonder toestemming van een instructeur tijdens de trainingen drank en/of etenswaren te nuttigen.
 19. De training onderbreken en/of de Do Jo verlaten zonder toestemming van een instructeur is niet toegestaan.
 20. In geval van ziekte, blessure, verhindering e.d. van de leerling blijft de contributie verschuldigd. Als naar verwachting een blessure of ziekte langdurig van aard zal zijn, kan ontheffing van contributiebetaling over de verzuimperiode worden aangevraagd.
 21. Contributie wordt maandelijks betaald, onafhankelijk van trainingsvrije vakanties.
 22. Lidmaatschap is, bij toetreding, geldig voor de duur van één jaar en wordt automatisch om één jaar verlengt. Tenzij 8 weken voor de tijd wordt opgezegd.
 23. Elk lid wordt aangesloten bij de Shaolin Kempo Bond Nederland (SKB). Door deze aansluiting hebben de leden een goede verzekering en de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten en wedstrijden (o.a. NK en WK). Lidmaatschapsgeld
  voor de SKB is per 1 Januari van elk jaar te betalen voor het komende jaar.
 24. Long Fu Kempo ziet actief toe op de handhaving van dit reglement.